South Island, New Zealand

The South Island or Te Waipounamu is the larger of the two major Islands of New Zealand. E tipu, e rea, mō ngā rā o tō ao; ko to ringaringa ki ngā rākau a te Pākehā hei oranga mō tō tinana; ko tō ngākau ki ngā taonga o ō tïpuna hei tikitiki mō tō māhunga. Ko tō wairua ki tō Atua, nāna nei ngā mea katoa. "Grow tender shoot for the days of your world. Turn your hand to the tools of the Pākehā for the wellbeing of your body. Turn your heart to the treasures of your ancestors as a crown for your head. Give your soul unto God the author of all things."